ඉතාලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට සූදානම්.

Tuesday, 15 January 2013 - 8:13

%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙමින් සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට ඉතාලියේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් දස ලක්ෂ 6ක ආයෝජනයක් කිරීමටයි ඔවුන් සූදානම් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආයෝජන සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඉතාලි රජයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටිනවා. ඔවුන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ ද හමුවූ අතර, ඔහු එහිදී කියා සිටියේ සංචාරකයින්ට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම්, ආහාර, සහ ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා රජය මැදිහත්ව කටයුතු කරන බවයි.