කොටස් වෙළඳපොලේ ගණුදෙනු නවතියි.

Friday, 28 June 2013 - 11:00

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%92.


 

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ස්වයංක්‍රීය හුවමාරු පද්ධතියේ පරිගණක දෝෂයක් හේතුවෙන් එහි ගණුදෙනු අද උදෑසන තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට සිදුවුණා. එම පද්ධතියේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ ශේෂයන් දෝෂ සහිතවීම ඊට හේතුව බව සඳහන්. එම දෝෂය දැන් නිවැරදි කරමින් පවතින අතර, කඩිනමින් ගණුදෙනු ආරම්භ කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළා.