බැංකුවල දඩ පොළියට සීමා.

Friday, 26 July 2013 - 18:54

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%A9+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F.බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් ණය සහ අත්තිකාරම් මත අය කරනු ලබන දඩ පොලී අනුපාතය සඳහා මහබැංකුව සීමා පනවා තිබෙනවා. ඒ, අගෝස්තු 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන අයුරින්. ඒ අනුව බැංකු සඳහා ලබාදී ඇති ණය පහසුකම් ද ඇතුළත්ව සියලූම ණය සහ අත්තිකාරම් සඳහා අය කරනු ලබන දඩ පොලී අනුපාතිකය වසරකට සියයට 2 නොඉක්මවිය යුතුයි.

 

එසේම මූල්‍ය සමාගම් සහ කල් බදු සමාගම් විසින් අය කරනු ලබන දඩ පොලී අනුපාතිකය වසරකට සියයට 3 නොඉක්මවන මට්ටමේ පවත්වාගෙන යා යුතු බවයි මහබැංකු ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙම නිර්දේශ මගින් බැංකු, මූල්‍ය සමාගම් සහ කල්බදු සමාගම් විසින් ණය දීම විචක්ෂණ සහ ඵලදායී ලෙස වර්ධනය වනු ඇතැයි මහබැංකුව අපේක්ෂා කරනවා. බැංකු සහ මූල්‍ය සමාගම් අයකරන දඩ පොලී අනුපාතික අතිශය ඉහළ අගයක් ගන්නා බවට මහබැංකුව පසුගිය කාලය තුළ නිරීක්ෂණය කර තිබුණා. ඇතැම් මූල්‍ය ආයතනවල එය සියයට 2 සිට 20 දක්වා වර්ධනය වී තිබූ අතර, එම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙම සීමා පනවා ඇත්තේ.