මේ දක්වා වනවිට සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම 900,000 ඉක්මවයි.

Saturday, 16 November 2013 - 16:07

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8+900%2C000+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92.
නොවැම්බර් මාසය වනවිට සංචාරකයින් නවලක්ෂ හාරදහසක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය ගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට මෙම සංඛ්‍යාව සියයට 15 යි දශම 5 ක වැඩිවීමක් බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ජේ.ජයවීර කියා සිටියේ. මෙම වසර අවසාන වීමට පෙර සංචාරකයින් ලක්ෂ 12 ක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම එම අධිකාරියේ අපේක්ෂාව වී තිබෙනවා.