ගෘහස්ථ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට දැරීමට සිදුවන නව විදුලි ගාස්තු


ඒකක ගණන


සැ.යු. - දින 30ක බිල්පත් කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා දළ අගයයන් සහිතව සකසා ඇත.


විදුලි බිල අඩු කරගන්න ඕන ද? මෙන්න විසඳුම්

<