අසීන් මුල්ම වෙඩින් කාඩ් එක අක්ෂයට දුන්නේ ඇයි?

Monday, 18 January 2016 - 14:40

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92%3F
බොලිවුඩ් සුපිරි නිළි අසීන් ධනවත් පෙම්වතා රාහුල් එක්ක විවාහ වෙන්නනේ යන්නේ.   

හරියටම කවදද දන්වද?  මේ 23 වෙනදා.

මේ දෙන්නා පළමු වෙඩින් කාඩ් එක  දීලා තියෙන්නේ සුපිරි නලු අක්ෂය කුමාර්ට

ඒ ඇයිද දන්නවද?

අසීන්ට රාහුල්ව මුලින්ම හදුන්වල දීලා තියෙන්නේ අක්ෂය නිසයි.

\"\"

\"\"