අක්කයි අයියලගෙයි සෙල්ලමට බලු මල්ලියෙක් ඇවිත් කරන දේ

Thursday, 04 February 2016 - 13:14

%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
විනෝදාස්වාදය - රසාස්වාදය වෙනුවෙන් එක එක අය විවිධ දේ කරනවා. මේකයි ..මේකයි කියලා වර්ග කරන්ට බැහැනේ ඒවා....අපි මේ කියන  අක්කයි  අයියල දෙන්නයි beach එකට ආවෙත් විනෝද වෙන්ට. ඒ අය සෙල්ලමකට බැස්සා.... ඔන්න මේ සෙල්ලමට  බලු මල්ලියෙක් ඇවිත්... බලමුකෝ කරන දේ....