ලෝක සිනමාව මවිත කළ සිනමාව මෙන්න

Wednesday, 19 October 2016 - 12:06

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ලොව පුරා සිටින සින්මා රසිකයන් දෙනෙත් දල්වා බලා සිටි සුපිරි සිනමා නිර්මාණයක පූර්ව ප්‍රචාරක පටය අද නිකුත් වූවා.

නිර්මාණයේ නම Assassin\'s Creed

එහි පූර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින්.