බලය පිහිටවද්දී සහය දෙන තැන

Sunday, 24 December 2017 - 20:01

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කරෙන්නේ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය ගෙන්.