පොහොට්ටුවට ගිය නිමල් ලන්සා කියන කතාව

Sunday, 31 December 2017 - 20:02

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80
අද හාඩ් ටොක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් ලන්සාගෙන්.