මන්ත්‍රී සෙනෙවිරත්නගේ අදහස

Sunday, 20 May 2018 - 20:12

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83
හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් අද සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්නගෙන්.