දැනට ඉල්ලන මහ ලේකම්

Sunday, 27 May 2018 - 20:28

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A
හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් අද සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධනගෙන්.