හිත ඇතුළෙන් අකමැති මන්ත්‍රි වෙල්ගම

Sunday, 08 July 2018 - 22:37

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කුමාර වෙල්ගමගෙන්.