පොලිස්පති පෙන්නපු ඇක්ෂන් එක

Sunday, 23 September 2018 - 21:38

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනල කළමනාකරුණ සහ නීතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලින් බණඩාරගෙන්.