මන්ත්‍රී සුසිල් වැඩියෙන් දුක්වුණු දවස

Sunday, 30 September 2018 - 21:17

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%83
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත්ගෙන්.