සහය දෙන්න තීරණය කළේ ඇයි ?

Sunday, 30 December 2018 - 21:30

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පියසේන ගමගේගෙන්.