තාමත් නොකියූ ෆොන්සේකාගේ ඉතිහාසය

Sunday, 06 January 2019 - 21:21

%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B7%86%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුමගෙන්.