ඩීල් තිබුණු අය

Sunday, 27 January 2019 - 20:50

%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94++%E0%B6%85%E0%B6%BA
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරල කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලගෙන්.