රොබෝ නොවන 'රොයිස්'

Sunday, 24 February 2019 - 21:39

%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B6%E0%B7%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%27%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%27
අද හාර්ඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මීගමුව හිටපු සංවිධායක රොයිස් ප්‍රනාන්දුගෙන්.