කැලේ කපන කඩු ගැන කියූ ඇමති හලීම්

Sunday, 12 May 2019 - 22:36

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A
අද හාඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතාගෙන්...