රාජ්‍ය ඇමති නිරෝෂන් පෙරේරාගේ ආවේගය

Sunday, 26 May 2019 - 20:56

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA
අද හාඩ් ටෝක් විශේෂාංගය තුලින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරාගෙන්.