අරාබියෙන් ගෙනා කුරාන පල්ලියේදී පිච්චුවා

Friday, 28 June 2019 - 14:59

%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F
අද හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ දවටගහ ජුම්මා මුස්ලිම් පල්ලියේ සභාපති රියාස් සාලිගෙන්.