හකීම්ලා මුස්ලිම් ජනතාව වෙන විදිහකට පාවිච්චි කරලා 2005ත් 2010ත් වරදක් වුණා

Monday, 01 July 2019 - 13:28

%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8F+2005%E0%B6%AD%E0%B7%8A+2010%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F
හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් ඍජුවම ප‍්‍රශ්න කෙරෙන්නේ හිටපු අමාත්‍ය ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලාගෙන්.