එක පක්ෂයකින් ජනපති සහ අගමැති පත් වුණා නම් මීට වඩා හොඳවෙයි

Sunday, 14 July 2019 - 21:10

%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලනල ආපදා කළමනාකරණ සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාරගෙන්.