මහින්ද අපිත් එක්ක හිතවත්..වෙල්ගම එන්නේ නෑ..

Monday, 26 August 2019 - 8:16

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A..%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%91..
හාඩ්ටෝක් විශේෂාංගය තුළින් අද සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතාගෙන්.

*සජිත් අගමැති වෙන්නේ නෑ...

*රාජාලියාගෙන් ඉල්ලන්නේ නෑ...

*කරූ අස්වෙන්නේ නෑ...