පොහොට්ටුවේ ජනපති අපේක්ෂකයා ගෝඨාභය - පක්ෂ නායකත්වය මහින්දට - අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයට ඉඩ නොතබන බවට, ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රතිඥාවක්

Monday, 12 August 2019 - 8:59