සහරාන්ගේ පරිගණකය එෆ්.බී.අයි නොගිය බවට පොලීසියෙන් සහතිකයක්

Friday, 06 September 2019 - 7:10