ජනපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ නාම යෝජනා කැඳවීමේ දිනය ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ

Thursday, 19 September 2019 - 7:03