බහුතර ඇමතිවරුන්ගේ විරෝධය මැද කැබිනට් හමුවට ඉදිරිපත් කළ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාව ඉවතට

Friday, 20 September 2019 - 6:42