නාමයෝජනා භාර ගැනීම අවසන් - ගෝඨාභය, සජිත්, අනුර ඇතුළු 35 දෙනාගේම නාමයෝජනා පිළිගනී - චමල්, වෙල්ගම සටනින් ඉවත් වේ

Tuesday, 08 October 2019 - 11:35