අසත්‍ය මඩ පෝස්ටර් හරහා මාධ්‍ය නිදහසට සිදුකරන බලපෑම සම්බන්ධයෙන් හිරු මාධ්‍ය ජාලයෙන් පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක්

Friday, 01 November 2019 - 5:52