අවසරයකින් තොරව විදෙස් ගතවීම තහනම් කළ CID නිලධාරීන් 704කගේ ලේඛනයක් කටුනායක ආගමන විගමන කාර්යාලයට

Tuesday, 26 November 2019 - 6:38