රනිල් ඉවත් කිරීමෙන් හිස්වූ, කැළණිය දායක සභාවේ සභාපති ධුරයට, වෛද්‍ය සමන් වීරසිංහ

Monday, 09 December 2019 - 6:06