අන්තවාදීන්ට යළි රට තුළ ඉඩක් නැහැ - ජනපති 72 වන නිදහස් දින සැමරුමේදී කියයි

Wednesday, 05 February 2020 - 6:28