හරීන් ප්‍රනාන්දු, අගරදගුරු හිමිපාණන්ට අපහාස කරයි

Monday, 22 June 2020 - 6:12