ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි - කළු පටි පැළඳ සමගි ජනබලවේගය සභා ගැබෙන් පිටවෙයි

Wednesday, 09 September 2020 - 6:24