සුවය ලැබූ ආසාදිතයන් 12,000ට ළං වෙයි - කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවල ඕනෑම අවස්ථාවක, මතුපිටක කොරෝනා වෛරසය පැවතිය හැකියි

Tuesday, 17 November 2020 - 8:51