රිෂාඩ්ගේ බිරිඳ ඇතුලු සැකකරුවන් කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ

Saturday, 24 July 2021 - 6:40