"ඩොලර් එක 280 නේ දෙන්න අපි 300ට ගන්නවා" - විදේශ මුදල් හුවමාරු ජාවාරමක් ගැන CIA අනාවරණයක්

Wednesday, 31 May 2023 - 13:39