ஏழு யானைகளின் மரணத்திற்கான காரணம் வெளியானது..!

Wednesday, 09 October 2019 - 12:29

%E0%AE%8F%E0%AE%B4%E0%AF%81+%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81..%21
ஹபரனை-தும்பிக்குளம் வனப்பகுதியில்  உயிரிழந்த ஏழு காட்டு யானைகளின் உடல்களில் விசம் கலந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.