மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Monday, 02 December 2019 - 21:09

%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D+
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 178 ரூபா 93 சதம் விற்பனை பெறுமதி 182 ரூபா 60 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 229 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 237 ரூபா 10 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 195 ரூபா 84 சதம் விற்பனை பெறுமதி 202 ரூபா 56 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 177 ரூபா 76 சதம். விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 87 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 133 ரூபா 73 சதம் விற்பனை பெறுமதி 138 ரூபா 53 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 119 ரூபா 95 சதம். விற்பனை பெறுமதி 124 ரூபா 98 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 17 சதம். விற்பனை பெறுமதி 134 ரூபா 45 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 67 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 52 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 479 ரூபா 76 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 13 சதம், குவைட் தினார் 595 ரூபா 12 சதம், கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 68 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 23 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 24 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.