ரன்ஜன் ராமநாயக்கவை கைது செய்யுமாறு உத்தரவு..!!

Tuesday, 14 January 2020 - 15:13

%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%88+%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%81+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%81..%21%21+
ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் கம்பஹா மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரன்ஜன் ராமநாயக்கவை கைது செய்யுமாறு உத்தரவு  பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.