இரண்டு நாட்டு மக்களின் அபிலாசைகள்...

Tuesday, 14 January 2020 - 20:35

%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...
எம் சீ சீ உடன்படிக்கை தொடர்பில் இரண்டு நாட்டு மக்களின் அபிலாசைகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி உதவி இராஜாங்க செயலாளரிடம் இதனை தெரிவித்துள்ளார்