இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதம்...

Monday, 27 January 2020 - 20:10

%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D...
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி
 
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 179 ரூபா 64 சதம்  விற்பனை பெறுமதி 183 ரூபா 31 சதம்.
 
ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 233 ரூபா 37 சதம். விற்பனை பெறுமதி 240 ரூபா 64 சதம்.
 
யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 196 ரூபா 76 சதம் விற்பனை பெறுமதி 203 ரூபா 49 சதம்.
 
சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 183 ரூபா 86 சதம். விற்பனை பெறுமதி 190 ரூபா 15 சதம்
 
கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 135 ரூபா 48 சதம் விற்பனை பெறுமதி 140 ரூபா 33 சதம்.
 
அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 120 ரூபா 94 சதம். விற்பனை பெறுமதி 126 ரூபா.
 
சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 88 சதம். விற்பனை பெறுமதி 136 ரூபா 21 சதம்.
 
ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 63 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 69 சதம்.
 
இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 54 சதம்.
 
பஹ்ரேன் தினார் 481 ரூபா 24 சதம், ஜோர்தான் தினார் 255 ரூபா 91 சதம், குவைட் தினார் 597 ரூபா 73 சதம்,  கட்டார் ரியால் 49 ரூபா 83 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 48 ரூபா 35 சதம்,
 
ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 49 ரூபா 39 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.