சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் வெளியான செய்தி..!

Friday, 14 February 2020 - 10:34

%E0%AE%9A%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF..%21+
சீனா வுஹான் நகரில் இருந்து நாடு திரும்பிய 33 பேரும் தியத்தலாவை இராணுவ முஹாமில் இருந்து அக்குறுகொட இராணுவ முகாமிற்கு அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர்.