காலி முகத்திடல் வீதிக்கு பூட்டு

Friday, 14 February 2020 - 12:29

+%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
ஜனாதிபதி செயலாளர் காரியாலயத்தின் முன்னாள் எதிரப்பு ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவதனால் காலி முகத்திடல் வீதி மூடப்பட்டுள்ளது.