மொனராகலை மாவட்டத்தின் விருப்பு வாக்கு முடிவுகள்

Friday, 07 August 2020 - 2:00

%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81+%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+
மொனராகலை மாவட்டத்தின் விருப்பு வாக்கு முடிவுகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன............... 

ஷஷிந்த ராஜபக்ஷ -  104,729

குமாரசிறி ரத்நாயக்க  - 91,530 

விஜித பெறுகொட - 68,984

ஏ பி ஜகத் புஷ்பகுமார - 66,176  

கயாஷான் நவனந்த -  45,384 

ஜக்கிய மக்கள் சக்தி..............

தர்மசேன விஜேசிங்க - 20,662