இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள தகவல்

Thursday, 10 September 2020 - 20:51

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 16 சதம், விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 56 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 235 ரூபா 77 சதம். விற்பனை பெறுமதி 243 ரூபா 62 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 21 சதம் விற்பனை பெறுமதி 221 ரூபா 81 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 198 ரூபா 42 சதம். விற்பனை பெறுமதி 206 ரூபா 19 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 137 ரூபா 36 சதம் விற்பனை பெறுமதி 142 ரூபா 90 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 130 ரூபா 92 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 15 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 132 ரூபா 24 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 53 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 70 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 77 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 51 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 488 ரூபா 92 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 1 சதம், குவைட் தினார் 602 ரூபா, 51 சதம். கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 63 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 14 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 18 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.