நாணய மாற்றுவிகிதங்கள் தொடர்பான விபரங்கள்...!

Friday, 16 October 2020 - 19:41

%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D+%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D...%21
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 38 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 70 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 234 ரூபா 23 சதம். விற்பனை பெறுமதி 241 ரூபா 96 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 212 ரூபா 34 சதம் விற்பனை பெறுமதி 219 ரூபா 82 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 91 சதம். விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 58 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 136 ரூபா 75 சதம் விற்பனை பெறுமதி 142 ரூபா 21 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 127 ரூபா 65 சதம். விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 75 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 38 சதம். விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 70 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 51 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 82 சதம்இ ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 49 சதம்இ குவைட் தினார் 603 ரூபா 57 சதம்இ கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 72 சதம்இ சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 23 சதம்இ ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 28 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது