இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

Wednesday, 11 November 2020 - 19:10

%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88+%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF+%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF+%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3+%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AF+%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81+%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 182 ரூபா 35 சதம் விற்பனை பெறுமதி 186 ரூபா 65 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 240 ரூபா 85 சதம். விற்பனை பெறுமதி 248 ரூபா 93 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 214 ரூபா 39 சதம் விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 197 ரூபா 34 சதம். விற்பனை பெறுமதி 205 ரூபா 52 சதம்

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 138 ரூபா 51 சதம் விற்பனை பெறுமதி 144 ரூபா 61 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 131 ரூபா 64 சதம். விற்பனை பெறுமதி 137 ரூபா 92 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 134 ரூபா 22 சதம். விற்பனை பெறுமதி 139 ரூபா 75 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 71 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 79 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 48 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 489 ரூபா 36 சதம், ஜோர்தான் தினார் 260 ரூபா 25 சதம், குவைட் தினார் 604 ரூபா 18 சதம், கட்டார் ரியால் 50 ரூபா 66 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 49 ரூபா 19 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 50 ரூபா 23 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.